ลงทะเบียนแข่งขันในประเภททีม

ส่วนนักกีฬาคนที่ 1


ใช้เป็นปี ค.ศ.

ส่วนนักกีฬาคนที่ 2


ใช้เป็นปี ค.ศ.

ส่วนนักกีฬาคนที่ 3


ใช้เป็นปี ค.ศ.