1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.มหาวิทยาลัยนครพนม
7.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
8.มหาวิทยาลัยนเรศวร
9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.มหาวิทยาลัยศิลปากร
14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17.มหาวิทยาลัยทักษิณ
18.มหาวิทยาลัยบูรพา
19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
21.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22.มหาวิทยาลัยพะเยา
23.มหาวิทยาลัยมหิดล
24.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
27.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
28.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
29.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
33.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
34.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
35.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
36.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
37.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
38.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
39.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
40.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
41.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
42.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
43.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
44.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
45.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
46.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
49.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
50.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
51.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
52.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
53.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
54.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
55.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
56.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
57.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
58.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
59.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
60.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
61.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
62.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
64.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
65.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
66.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
67.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
68.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
70.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
71.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
72.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
73.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
74.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
75.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
76.มหาวิทยาลัยเกริก
77.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
78.มหาวิทยาลัยคริสเตียน
79.มหาวิทยาลัยตาปี
80.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
81.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
82.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
83.มหาวิทยาลัยธนบุรี
84.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
85.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
86.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
87.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
88.มหาวิทยาลัยเนชั่น
89.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
90.มหาวิทยาลัยพายัพ
91.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
92.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
93.มหาวิทยาลัยภาคกลาง
94.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
95.มหาวิทยาลัยรังสิต
96.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
97.มหาวิทยาลัยราชธานี
98.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
99.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
100.มหาวิทยาลัยสยาม
101.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
102.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
103.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
104.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
105.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
106.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
107.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
108.สถาบันการพลศึกษา