กฎ กติกา การแข่งขัน

กีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประเภทบุคคล

คุณสมบัตินักกีฬา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555

วันที่จัดการแข่งขัน

23 เมษายน 2561

ผู้เข้าแข่งขันของแต่ละสถาบัน

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป

2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขันต่อสถาบัน

ระบบจัดการแข่งขัน
– ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออก
(จำนวนรอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
– Time allowance 60 นาที + Byoyomi 30 วินาที 3 ครั้ง
– Komi 6.5 คะแนน
-หากนักกีฬามาไม่ทันการจับฉลากแบ่งสาย จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
– หากนักกีฬามาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในกระดานนั้น

มารยาทในการแข่งขัน
– ให้นักกีฬาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้าแตะ

รางวัลในการแข่งขัน
ที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท
ที่ 2 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
ที่ 3 ถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา   8,000 บาท

 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 จะได้สิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
Asian University GO Tournament 2016 ในวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2561