ประวัติการแข่งขันหมากล้อมอุดศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

             บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือจัดทำ “โครงการหมากล้อมอุดมศึกษา” ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยการสนับลสนุนการสาธิตหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 หรือ “แม่โดมเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมแรก ในปี 2539 หมากล้อมได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในกีฬามหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทหมากกระดาน ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาจาก 11 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน และจัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament  ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปี 2544 ซึ่งเป็นการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 โดยมีนักกีฬา 8 ประเทศในการเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  (พ.ศ. 2539)

pic1

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา (U GO) เป็นครั้งแรก โดยมีสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน 27 แห่ง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง 106 คน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2  (พ.ศ. 2540)

pic2

วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 153 คนจาก 40 สถาบัน โดย ฯพณฯ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เป็นประธานในพิธี

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  (พ.ศ. 2541)

pic3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 142 คนจาก 37 สถาบัน โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นประธานในพิธี

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     สถาบันเทคโนโลยีมหานคร

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4  (พ.ศ. 2542)

pic4

ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ศรม.)(คลองหก) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 144 คนจาก 36 สถาบัน โดย ฯพณฯ อนันท์ ปันยารชุน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5  (พ.ศ. 2543)

pic5

กรมพละศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 169 คนจาก 44 สถาบัน โดย นายทรงสวัสดิ์ ไวยชมภู เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6  (พ.ศ. 2544)

pic6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 148 คนจาก 40 สถาบัน โดย นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  (พ.ศ. 2545)

pic7

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 171 คนจาก 45 สถาบัน โดยฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  (พ.ศ. 2546)

pic8

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 170 คนจาก 44 สถาบัน โดย ฯพณฯ พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  (พ.ศ. 2547)

pic9

มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 172 คนจาก 46 สถาบัน โดย ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  (พ.ศ. 2548)

pic10

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 275 คนจาก 51 สถาบัน โดยฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (พ.ศ. 2549)

pic11

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 162 คน จาก 53 สถาบัน โดย นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12  (พ.ศ. 2550)

pic12

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 160 คน จาก 52 สถาบัน โดย ศ.ดร.นพ.กระแสน ชนะวงค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  (พ.ศ. 2551)

pic13

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 160 กว่าคน จาก 45 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  (พ.ศ. 2552)

pic14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 180 คน จาก 52 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  (พ.ศ. 2553)

pic15

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 200 คน จาก 40 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  (พ.ศ. 2554)

pic16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 150 คน จาก 38 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2555)

pic17

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ จังหวัด พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 150 คน จาก 38 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  (พ.ศ. 2556)

pic18

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 220 คน จาก 60 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19  (พ.ศ. 2557)

pic19

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 150 คน จาก  50 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  (พ.ศ. 2559)

pic20

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 168 คน จาก  51 สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลชาย     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  (พ.ศ. 2561)

pic21

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 150 คน จาก  50  สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศประเภททีม               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลชาย     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต