ตารางคะแนนประเภทบุคคล

P W L SOS SOSOS
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0
2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 0 0 0 0 0
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0
4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 0 0 0 0 0
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0 0 0 0 0
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 0 0 0 0
8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง 0 0 0 0 0
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 0
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 0 0 0
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) 0 0 0 0 0
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่) 0 0 0 0 0
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตเชียงใหม่) 0 0 0 0 0
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิยาเขตชุมพร) 0 0 0 0 0
17 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0 0 0 0 0
18 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0