ตารางคะแนนประเภททีม

P W L SOS SOSOS
1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 0 0 0 0 0
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 0 0 0
3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 0 0 0 0 0
4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 0 0 0 0 0
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 0 0 0 0 0
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0 0 0 0 0
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 0 0 0 0
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 0 0 0 0
9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา 0 0 0 0 0
10 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0
11 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตหัวหมาก) 0 0 0 0 0
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา) 0 0 0 0 0
13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 0
14 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0 0
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 0 0 0
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น) 0 0 0 0 0
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต 0 0 0 0 0
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 0 0 0 0
19 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 0 0 0
20 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 0 0 0
21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) 0 0 0 0 0
22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่) 0 0 0 0 0
23 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 0 0 0 0 0
24 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 0 0 0 0 0