กฎ กติกา การแข่งขัน

Asian University Go Tournament 2018

 1. จำนวนการแข่งขันทั้งหมด 6 รอบ โดยมีเวลาฝ่ายละ 1 ช.ม. และ มีเบียวโยมิ 30 วินาที 3 ครั้ง หากเวลาหมดจะถูกปรับแพ้ในกระดานนั้น
 2. ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น
 3. ผู้ถือหมากขาวจะได้รับโคมิ 6.5 คะแนน
 4. นักกีฬามาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นทันที
 5. ใช้คอมพิวเตอร์ในการกำหนดให้ผู้เล่นถือหมากดำหรือหมากขาว
 6. ถ้านักกีฬามีคะแนนเท่ากันให้ตัดสินด้วยคะแนน SOS ถ้าคะแนน SOS เท่ากันให้ตัดสินด้วยคะแนนSOSOS ถ้าคะแนน SOSOS ยังเท่ากัน ห้ตัดสินด้วย Head-to-Head ถ้านักกีฬาทั้งสองคนยังไม่เคยพบกันในรอบที่ผ่านมา จะตัดสินด้วยการให้ครองตำแหน่งร่วมกัน
 7. การคำนวณคะแนนประเภททีมจะคำนวณ จากผลรวม Ranking ของนักกีฬาทั้งทีม ทีมที่รวมกันได้คะแนนน้อยที่สุดจะเป็นผู้อันดับดีที่สุด ถ้าสองทีมมีคะแนนเท่ากันให้ตัดสินด้วย ทีมที่มีนักกีฬา Ranking สูงที่สุด เป็นทีมที่ได้อันดับดีกว่า
 8. คำตัดสินของกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

 

 


 

RULES

Asian University Go Tournament 2018

 1. Players play 6 rounds of individual games. Each player has one hour in each round and byo-yomi 30 seconds 3 times.  The one who is out of the time loses the game.
 2. The Japanese Rules will be applied.
 3. The player of white stones receives Komi of 6.5 points.
 4. The player who arrives later than 15 minutes loses the game.
 5. Computer is used to determine white or black players.
 6. If the player’s game score is equal, then SOS is applied. If SOS is equal, the SOSOS is then applied. If the SOSOS is  still equal, the player who won his opponent in the past round will be the winner.  If both players never meet in the    past round, they will both be winners.
 7. The counting of team scores is the sum of individual player’s rankings. The team with the lowest score is the winner. If two teams have equal scores, the team which its player has a higher ranking will be the winner.
 8. The decision of referee is considered final.