Asian University Go Tournament 2018 (U-Go XXI) และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  (พ.ศ. 2561)
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-272วัน -8ชั่วโมง -22นาที -13วินาที

The Asian University Go Tournament 2016 (U-Go XX) และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20  (พ.ศ. 2559)
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

The Asian University Go Tournament 2014 (U-Go XIX) และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19  (พ.ศ. 2557)
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

The Asian University Go Tournament 2013 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  (พ.ศ. 2556)
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

The Asian University Go Tournament 2012 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  (พ.ศ. 2555)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

The Asian University Go Tournament 2009 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14  (พ.ศ. 2552)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

The Asian University Go Tournament 2008 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13  (พ.ศ. 2551)
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

The Asian University Go Tournament 2004 และ การแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  (พ.ศ. 2547)
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย